Põhikiri

I Üldsätted

 

1. Mittetulundusühing nimetusega Eesti Otsingukoerte Klubi (edaspidi: Klubi) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides. Klubi juhindub oma tegevuses käesolevast põhikirjast, Eesti Vabariigi mittetulundusühingute seadusest ja muudest õigusaktidest ning Eesti Kennelliidu (EKL) normatiivaktidest ja teistest koeri puudutavatest eeskirjadest.

 

2. Klubi inglise keelseks nimeks on Estonian Search Dogs Club.

 

3. Klubi asukohaks on Saue vald, Harju maakond.

 

4. Klubi eesmärgiks on ühendada juriidilisi ja füüsilisi isikuid, kelle tegevus või huvi on seotud otsingukoerte koolitamisega.

 

5. Klubil on eesmärgi elluviimiseks järgmised ülesanded:

·tegutseda avalikes huvides;

·osalemine otsingukoertega reaalsetel otsingutel;

·otsingukoerte koolitamine;

·võistluste, eksamite, testide jms korraldamine;

·otsingukoerte propageerimine;

·teha koostööd riiklike ning erinevate erastruktuuridega ja eraisikutega,
kellel on sarnased ülesanded.

 

II Klubi liikmeks vastuvõtmise ning Klubist väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

 

2.1. Klubi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada Klubi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.

 

2.2. Klubi liikmeks vastuvõtmise otsustab Klubi juhatus.

 

2.3. Klubist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.

 

2.4. Klubi liikme võib Klubist välja arvata juhatuse otsusega, kui:

a) Klubi liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud Klubi liikmemaksu;

b) ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi Klubi üldkoosolekul või Klubi poolt korraldatud üritusel;

 

2.5. Klubi liikme väljaarvamise otsustab Klubi juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.

 

2.6. Klubi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval Klubi üldkoosolekul.

 

III. Liikmete õigused ja kohustused

 

3.1. Klubi liikmetel on õigus:

a) osaleda hääleõigusega Klubi üldkoosolekul;

b) olla valitud Klubi juhtorganite liikmeks;

c) saada Klubi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Klubi tegevuse kohta.

 

3.2. Klubi liige on kohustatud:

a) järgima Klubi tegevuses osalemisel põhikirja ja Klubi juhtorganite otsuseid;

b) tasuma määratud liikmemaksu;

c) teatama Klubi juhatusele Klubi liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;

d) tasuma Klubi liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.

 

3.3. Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib Klubi liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega.

 

IV. Üldkoosolek

 

4.1. Klubi kõrgeimaks organiks on Klubi üldkoosolek, millel iga Klubi liikmel on üks hääl.

 

4.2. Klubi üldkoosoleku pädevuses on:

a) põhikirja muutmine;

b) eesmärgi muutmine;

c) juhatuse liikmete määramine;

d) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Klubi esindaja määramine;

e) Klubile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;

f) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

 

4.3. Klubi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:

a) aastaaruande kinnitamiseks;

b) seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui Klubi huvid seda nõuavad.

 

4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab Klubi juhatus vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab igale Klubi liikmele samasisulise kirjaliku teate.

 

4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Klubi liikmetest.

 

4.6.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud Klubi liikmetest või nende esindajatest.

 

V. Juhatus

 

5.1. Klubi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 1 kuni 4 liiget.

 

5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 5 aastaks.

 

5.3. Klubi nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 100 000 eurot, sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.

 

5.4. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus, häälte võrdsuse korral on otsustav koosoleku juhataja hääl.

 

5.5 Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt 1 kord aastas.

 

VI. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine.

 

6.1. Klubi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

 

6.2. Klubi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

 

6.3. Klubi likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

 

MTÜ Eesti Otsingukoerte Klubi

error: Content is protected !!